VU SA strategija

Tam, kad Organizacija išliktų vieninga, joje turi būti puoselėjamos tradicijos bei išlaikomas pastovus judėjimas į priekį. VU SA visuomet besivadovaudama šūkiu „Vieningai Už Studentų Ateitį!“ ir siekdama kuo geriau suprasti jos atstovaujamos visuomenės dalies problemas nuolat ieško geresnių sprendimų tobulinti atstovavimo mechanizmą.

2006 metų vasarą įvykusiuose VU SA Tarybos – Valdybos mokymuose – seminare aktyviausi Organizacijos žmonės parengė veiklos strategiją bei išgrynino Organizacijos vertybes.

Visus ataskaitinius metus Organizacijos nariai buvo supažindinami su VU SA strategija vykstančiuose padalinių mokymuose. Buvo daug diskutuojama apie Organizacijos vertybes, tikslus bei uždavinius.

Artimiausioje ateityje VU SA pagrindinių valdymo organų nariai turėtų parengti strategijos įgyvendinimo kriterijus, terminus, kiekybinius ir kokybinius rodiklius bei atitinkamai planuoti metų veiklos gaires bei programas.

Vizija

Vieninga, atvira aplinka savarankiškam studento tobulėjimui Vilniaus universiteto bendruomenėje.

Misija

Efektyviai atstovaudami Vilniaus universiteto studentams bei puoselėdami universitetinę kultūrą, kuriame palankiausias sąlygas studento saviraiškai.

Vertybės ir veiklos principai

  • Atvirumas;
  • Atsakomybė;
  • Veiklos kokybė;
  • Vieningumas;
  • Tobulėjimas.

Strateginės kryptys

1. Poreikiais grįstas studentų atstovavimas

VU SA yra suvokiama kaip ekspertinė organizacija, turinti platų atstovavimo spektrą – VU SA atstovai veikia visose Universiteto institucijose ir daugybėje nacionalinių organų. Dėl ekspertų kompetencijos didėja VU SA rezultatyvumas, sprendžiant studentams kylančias problemas bei kuriant jiems palankesnę sistemą, bet neabejotina, jog tokių ekspertų dar trūksta.

VU SA vis dar nesugeba užtikrinti, jog atstovai visuose lygmenyse būtų pakankamai kompetentingi. Vis dar kyla sunkumų užtikrinant profesionalų studentų konsultavimą. Nors situacija gerėja, viena didžiausių šio laikotarpio silpnybių VU SA įvardija nepakankamą ryšį su studentais – tiek renkant jų nuomones, tiek informuojant apie pasiektus rezultatus, išspręstas problemas. Viešindami informaciją studentams nesugebame jos pakankamai aktualizuoti, dėl to dalies studentų ji nepasiekia.

VU SA didžiausia matoma grėsmė yra susijusi su nestabilumu ir nevaldomais bei sunkiai prognozuojamais pokyčiais visuose lygmenyse. Neabejotina grėsme laikomas pasiektos įtakos mažėjimas. Kita vertus, didžiausia galimybe VU SA laiko atstovavimo II ir III pakopos studentams plėtrą, kartu užsitikrinant didesnį studentų pasitikėjimą, leisiantį daryti didesnę įtaką.

 

2. Stipri studentų savivalda

VU SA daro daugybę mokymų savo nariams, bet didelė jų dalis orientuota į pirmakursius ar jaunesnius atstovybės narius. Taip pat ir kasdienėje veikloje daugiau dėmesio yra skiriama pirmakursiams, kas neretai lemia vyresnių žmonių pasitraukimą. VU SA trūksta bendro identiteto, ne visi VU SA struktūriniai dariniai supranta, jog jie yra organizacijos dalis. Proveržio galimybę VU SA mato aktyvesniame darbe su vyresniais nariais bei studentų savivaldos Alumni.

VU SA turi pinigų rezervą bei ganėtinai diversifikuotą pajamų struktūrą, tačiau dalis pajamų šaltinių nėra stabilūs, todėl VU SA mano, jog yra būtina plėsti socialinių paslaugų studentams paketą bei tobulinti ir plėsti turimą infrastruktūrą. VU SA yra susikūrusi gerai veikiančią IT infrastruktūrą, kuri kasmet plečiama, tačiau  yra jaučiamas patalpų stygius. Organizacijoms nariams trūksta gebėjimų planuoti lėšas bei atsakomybės saugant bendrą turtą.

Esame parengę daug įvairių metodinių priemonių, padedančių vykdyti veiklą, veikla yra planuojama, tačiau trūksta sistemiškumo bei kasdienės veiklos kokybės standartų ir aprašų. VU SA pasigendama organizacinės kultūros, užtikrinančios efektyvų patirties perdavimą.

VU SA toliau plečiantis ir didėjant veiklų spektrui, taps nebeįmanoma suvaldyti visų procesų, tad vienas svarbiausių ateities darbų – vadybinių sistemų kūrimas bei taikymas.

 

3. Darni, atvira ir universitetines tradicijas puoselėjanti bendruomenė

Turime gilias padalinių dienų tradicijas, kurios sutraukia nemažą dalį bendruomenės. Kita vertus, trūksta renginių, tradicijų, kurios plačiau ir dažniau vienytų viso Universiteto bendruomenę; yra didelių su partneryste bei lygiavertiškumu susijusių problemų. VU SA grėsme mato dar didesnę padalinių decentralizaciją, atsiskyrimą ir bendro Universiteto identiteto praradimą, bet kaip galimybę įvardija akademinių renginių skaičiaus didinimą bei nuolatinį jų organizavimą.

Didele problema laikoma paplitusi akademinio nesąžiningumo kultūra, kuri mažina pasitikėjimą tarp bendruomenės narių, neleidžia užtikrinti kokybiško ir laisvo bendravimo bei realizuoti žinių siekimo noro.

KRYPTIS

POREIKIAIS GRĮSTAS STUDENTŲ ATSTOVAVIMAS

TIKSLAS

VU SA, remdamasi nuolatiniu ir abipusiu grįžtamuoju ryšiu, efektyviai atstovauja visų pakopų studentams visais lygmenimis

Bendras rodiklis: Atstovavimo efektyvumo indeksas

UŽDAVINIAI

                1.  

Užtikrinti nuolatinį informacijos gavimą iš visų pakopų studentų bei nuolatos informuoti juos apie vykdomą veiklą ir jos rezultatus

 

PRIEMONĖS

 

          1.

Sukurti nuomonės surinkimo sistemą

 

          2.

Sukurti komunikacijos planą

 

   

                2.

Užtikrinti vienodai kokybišką visų pakopų studentų atstovavimą

 

PRIEMONĖS

 

         1.

Sukurti mechanizmą, užtikrinantį atstovų dalinimąsi patirtimi

 

         2.

Parengti specializuotus atstovus studijų programoms ir pakopoms

 

   

                3.

Užtikrinti ir didinti įtaką įvairiuose su VU studentais susijusiuose lygmenyse

 

PRIEMONĖS

 

         1.

Sukurti ryšių palaikymo planą su VU SA svarbiomis institucijomis

 

         2.

Bendradarbiauti su kitomis NVO

 

         3.

Suburti VU SA ekspertų tinklą

 

         4.

Didinti studentų atstovų dalį sprendimų priėmimo organuose

 

         5.

Parengti įtakos didinimo planą

 

   

 

KRYPTIS

STIPRI STUDENTŲ SAVIVALDA

TIKSLAS

VU SA yra bendrą identitetą turinti, reikiamais ištekliais apsirūpinusi ir efektyviai juos panaudojanti bei veiklos tęstinumą užtikrinanti organizacija

Bendras rodiklis: Narių pasitenkinimo indeksas

UŽDAVINIAI

                1.

Vienyti VU SA žmones organizacijos vertybių pagrindu

 

PRIEMONĖS

                   

        1.

        2.

        3.

Sukurti vertybių sklaidos planą

Sukurti visų VU SA struktūrinių vienetų bendravimo planą

Sukurti VU SA atributikos platinimo planą

 

   

                2.

Plėtoti ir gerinti našiam darbui reikalingą materialinę bazę

 

 

PRIEMONĖS

 

         1.

Parengti lėšų diversifikavimo planą

 

         2.

Parengti infrastruktūros atnaujinimo ir plėtojimo planą

 

         3.

Kaupti finansinį rezervą (investicinį fondą)

 

   

                3.

Pritraukti narius, organizuoti darbą ir užtikrinti veiklos tęstinumą taikant vadybos sistemas

 

PRIEMONĖS

 

        1.

Įdiegti kokybės vadybos sistemą

 

        2.

Sukurti efektyviam darbui tinkamą IT infrastruktūrą

 

   

 

 

KRYPTIS

DARNI, ATVIRA IR UNIVERSITETINES TRADICIJAS PUOSELĖJANTI BENDRUOMENĖ

TIKSLAS

Vilniaus universiteto bendruomenė puoselėja tradicijas, yra iniciatyvi ir grįsta lygiaverte partneryste tarp bendruomenės narių

Bendras rodiklis: Bendruomenės nario indeksas

UŽDAVINIAI

                1.

Sudaryti tinkamas sąlygas bendruomenės iniciatyvumui

 

PRIEMONĖS

 

        1.

Sukurti iniciatyvų skatinimo fondą

 

        2.

Įkurti VU SA HUB

 

   

                2.

Kurti, atnaujinti ir puoselėti universiteto tradicijas, vienijančias VU bendruomenę

 

PRIEMONĖS

 

          1.

Organizuoti akademinius renginius

 

          2.

Inicijuoti ir plėtoti VU atributikos teikimą

          3.

Sukurti akademiškumo skatinimo sistemą

 

   

                3.

Sukurti pagrindą lygiavertei partnerystei

 

PRIEMONĖS

 

        1.

Inicijuoti akademinės etikos diegimo plano sukūrimą

 

        2.

Parengti viešųjų ryšių kampaniją, orientuotą į partnerystę